De fleste produkter kan købes på mange forskellige webshops. Det gælder også, når man skal handle transportbure til hunden.
Spørgsmålet er blot, hvilken man skal vælge. Det giver denne artikel nogle kvalificerede svar på.
For det første skal man være opmærksom på, om shoppen lever op til den danske e-handelslov. Det betyder, at shoppen skal have kontaktmuligheder, fysisk adresse samt klare beskrivelser af, hvordan betalingen skal eller kan foregå. Desuden er det et krav, at shoppen sender dig en ordrebekræftelse lige efter dit køb. Dette er således ikke blot en god service, men også et lovkrav.
For det andet er det en rigtig god ide at undersøge, hvilket rennomme butikken har på nettet. Nu er emnet “transportbure” ikke det hårdest ramte. Hvis man vil snyde, er det mere oplagt med andre produkter. Man alligevel kan det være vigtigt at kontrollere, om shoppen har et godt rennomme på nettet. Man kan undersøge dette forhold på Trustpilot, Facebook og Google. Hvis en shop ikke har behandler kunderne rigtigt, så kommer det næsten altid frem et sted på internettet. Så rennomme betyder rigtig meget. Undersøg i øvrigt størrelsen. Har du en mellemstor hund, Transportbur. Skal den stå i stationcar? Eller en mindre model. Køb evt. ekstraudstyr som Plastikkurv, Stor vaskbar pude, snore, halsbånd og kvalitets børster.
For det tredje er der i sagens natur priserne. Med et kig på Pricerunner kan man nemt få en fornemmelse af, om prisen på et hundebur er for høj eller for lav. Du kan naturligvis også sammenligne butikker med hundeartikler med hinanden, men dette tager lidt længere tid end blot at tjekke Pricerunner. Der er ingen grund til at give mere end 3000 kroner for et transportbur til en hund. Mindre kan sagtens gøre det. Når du køber bure i formstøbt plastik eller stål, får du dem til under 1000 kroner. Man kan også købe dem brugt hos DBA (Den blå avis eller Gul og gratis). Her er vi ofte nede i få hundrede kroner, for nogle skal bare af med dem. Et transportbur behøver ikke være helt nyt.
For det fjerde kan du undersøge om butikken med transportbur er e-mærket. En shop kan godt være lødig, selvom den ikke bruger mærket. Men det er alligevel en slags garanti. For hvis de bruger e-mærke, skal de overholde en masse regler. I sidste ende er det en fordel for dig, når du skal købe transportbur eller hundebur. Hvis du har mistanke om, at nogen bare sætter mærket på, uden at de reelt er medlem, kan du tjekke det på e-mærkets hjemmeside. De har en liste med alle tilmeldte, og således kan det kun lade sig gøre at snyde, hvis kunderne (dvs. dig) ikke lægger mærke til det.
Endeligt er det bare at bruge sin egen kritiske sans. Man får altid et bestemt indtryk af butikkerne, uanset om de handler med hundeartikler eller forklarer, hvordan man løser en andengradsligning online.
Håber at denne guide hjælper dig til at finde det rigtige transportbur i den rigtige shop.

http://heed.dk/ny-side-med-webshops-med-transportbure-til-hunde/Postet by marcus via AdSet linkbuilding network